لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ
LA ILAHA ILLA HU
Allah, Your Lord There Is No Deity Except Him.

Python Data Science Matplotlib Colormap Options for Color Maps

Name Reverse
Dark2 Dark2_r
GnBu GnBu_r
Greens Greens_r
Greys Greys_r
OrRd OrRd_r
Oranges Oranges_r
PRGn PRGn_r
Paired Paired_r
Pastel1 Pastel1_r
Pastel2 Pastel2_r
PiYG PiYG_r
PuBu PuBu_r
PuBuGn PuBuGn_r
PuOr PuOr_r
PuRd PuRd_r
Purples Purples_r
RdBu RdBu_r
RdGy RdGy_r
RdPu RdPu_r
RdYlBu RdYlBu_r
RdYlGn RdYlGn_r
Reds Reds_r
Set1 Set1_r
Set2 Set2_r
Set3 Set3_r
Spectral Spectral_r
Wistia Wistia_r
YlGn YlGn_r
YlGnBu YlGnBu_r
YlOrBr YlOrBr_r
YlOrRd YlOrRd_r
afmhot afmhot_r
autumn autumn_r
binary binary_r
bone bone_r
brg brg_r
bwr bwr_r
cividis cividis_r
cool cool_r
coolwarm coolwarm_r
copper copper_r
cubehelix cubehelix_r
flag flag_r
gist_earth gist_earth_r
gist_gray gist_gray_r
gist_heat gist_heat_r
gist_ncar gist_ncar_r
gist_rainbow gist_rainbow_r
gist_stern gist_stern_r
gist_yarg gist_yarg_r
gnuplot gnuplot_r
gnuplot2 gnuplot2_r
gray gray_r
hot hot_r
hsv hsv_r
inferno inferno_r
jet jet_r
magma magma_r
nipy_spectral nipy_spectral_r
ocean ocean_r
pink pink_r
plasma plasma_r
prism prism_r
rainbow rainbow_r
seismic seismic_r
spring spring_r
summer summer_r
tab10 tab10_r
tab20 tab20_r
tab20b tab20b_r
tab20c tab20c_r
terrain terrain_r
twilight twilight_r
twilight_shifted twilight_shifted_r
viridis viridis_r
winter winter_r